TEHPRO poseduje multidisciplinaran, kvalifikovan, tehnički opremljen kadar, osposobljen za pružanje i najkompleksnijih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranja. Tridesetogodišnje iskustvo i zadovoljni kupci svedoče da su se trud i sredstva koja smo uložili u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.

Konsalting stručni poslovi

 • organizovanje poslova zaštite od požara,
 • kontinualna usluga stručnog lica za zaštitu od požara,
 • konsultant u oblasti zaštite od požara,
 • ekspertska ocena stanja zaštite od požara – Audit,
 • supervizor za oblast zaštite od požara,
 • pravna podrška u oblasti zaštite od požara,
 • izrada pravila zaštite od požara, programa obuke iz oblasti zaštite od požara,
 • izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara,
 • izrada plana evakuacije u slučaju požara,
 • sudska veštačenja u oblasti zaštite od požara,
 • stručni nadzor u oblasti zaštite od požara prilikom izvođenja građevinskih radova.

Projektovanje

 • izrada glavnog projekta zaštite od požara,
 • izrada elaborata zaštite od požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara,
 • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova,
 • Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje zona opasnosti,
 • izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote,
 • izrada projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama,
 • izrada kompletnih glavnih projekata (AG, mašinski, ViK, elektro, tehnološki),
 • izrada projekata hidrantske instalacije,
 • izrada projekata gromobranskih i električnih instalacija,
 • izrada projekata sistema protivpanične rasvete,
 • izrada plana zaštite od požara.

Edukacije

 • obuka zaposlenih u oblasti zaštite od požara,
 • posebna obuka za polaganje stručnog ispita u oblasti zaštite od požara,
 • provera znanja u oblasti zaštite od požara,
 • treninzi i vežbe evakuacije,
 • obuke za korišćenje i rukovanje opremom za gašenje i spasavanje,
 • seminari i savetovanja u oblasti zaštite od požara,
 • stručne diskusije u oblasti zaštite od požara.

Kontrolisanje:

 • kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara (pp aparata),
 • kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za dojavu požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,
 • kontrolisanje instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Servisiranje, Kalibracija i pregled:

 • ispitivanje PP aparata tip S i CO2 na hladan vodeni pritisak,
 • ispitivanje boca iz stabilnih sistema na hladan vodeni pritisak,
 • termovizijska ispitivanja opreme za rad, postrojenja i tehnoloških procesa,
 • ispitivanje hidrantskih instalacija,
 • ispitivanje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • ispitivanje otpora uzemljenja električnih instalacija,
 • ispitivanje i kontrola panik rasvete,
 • prijem hidrantske mreže za nove objekte.

sa puštanjem u rad:

 • mobilnih uređaja za gašenje požara (pp aparata),
 • instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,
 • instalacija i uređaja za dojavu požara,
 • instalacija i uređaja za gašenje požara,
 • instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova,
 • instalacija PP rasvete.