U mogućnosti smo da Korisniku pružimo kompletne konsultantske usluge iz oblasti projektovanja, implementacije, održavanja i unapređenja postojećeg sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO 14001), bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001).

Obim usluge se podešava prema vašim potrebama, a obuhvata sve ili neke od navedenih usluga:

 • projektovanje, uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta,
 • reinženjering i poboljšavanje postojećih sistema menadžmenta,
 • izrada dokumentacije sistema menadžmenta,
 • obuke za sisteme menadžmenta.

Projektovanje, uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta

 • ISO 9001 „Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi”
 • ISO 14001 „Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu”
 • ISO 45001 „Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu -Zahtevi”

Reinženjering i poboljšavanje postojećih sistema menadžmenta

 • snimanje stanja postojećeg sistema menadžmenta i analiza efektivnosti,
 • utvrđivanje neusaglašenosti u sistemu sa zahtevima odgovarajućih standarda i identifikovanje mogućnosti za unapređenje sistema,
 • izrada praktičnih planova aktivnosti za unapređenje sistema.

Izrada dokumentacije sistema menadžmenta

 • izrada politika, procedura i radnih instrukcija,
 • razvoj sistema izveštavanja i programa za nadzor sistema (kontrolne liste),
 • pomoć korisniku pri uspostavljanju procedura i programa,
 • razvoj metrika za praćenje ključnih procesa poslovnog Sistema,
 • izrada programa obuke osoblja korisnika.