MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE – SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE

Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara,

Rešenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara,

Rešenje za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara,

Rešenje za izvođenje posebne Obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara,

Rešenje za organizovanje i sprovođenje Obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja,

Rešenje za izradu Plana zaštite od udesa,

Rešenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozija,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova,

Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa razvoja i očuvanja bezbednih i zdravih uslova rada: Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,

Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa: Stručno osposobljavanje rukovalaca specifičnom opremom za rad (16 modula),

Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa: Obuka za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad (15 modula),

Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za napredno osposobljavanje iz prve pomoći,

Rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za osnovno osposobljavanje iz prve pomoći.

MINISTARSTVO ZA RAD, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA REPUBLIKE SRBIJE

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti,

Licenca za obavljanje pregleda i provere opreme za rad.

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje za obavljanje poslova veštačenja

AKREDITACIONO TELO SRBIJE

Sertifikat o akreditaciji za obavljanje poslova kontrolisanja prema specifikaciji definisanoj u Obimu akreditacije

SISTEM KVALITETA

Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008
Sertifikat za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standard SRPS ISO 14001:2005

Sertifikat za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standard SRPS ISO 45001:2008

MINISTARSTVO GRAĐEVINA REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje o ispunjenosti uslova za izvođenje radova: elektro instalacija i protivpožarne zaštite na objektima visokogradnje,

Rešenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije: projekata elektro instalacija i projekata protivpožarne zaštite na objektima visokogradnje.

TehPro doo

Posedujemo sve licence, ovlašćenja i rešenja za pružanje kompletnih usluga u oblasti zaštite.