U cilju da poslodavcima i stručnim licima koja se profesionalno bave problemima u oblasti zaštite, približimo, razradimo i pomognemo u tumačenju zakona, pravilnika, standarda i ostalih propisa, naš Centar za edukaciju 2006. godine je pokrenuo izdavačku delatnost.

DO SADA SMO OBJAVILI 8 NASLOVA.

NOVO

NOVO IZDANJE: BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – PRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA BZR

Nakon izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa, grupa autora iz Tehpro d.o.o. je izradila revidiranu verziju Priručnika koja obuhvata autorski obrađen kompletan sadržaj važećeg Programa za polaganje stručnog ispita za BZR.

Iskustvo stečeno u, do sada realizovane, 74 grupe pripremne nastave sa preko 1500 polaznika koji su položili stručni ispit, pretočeno je u Priručnik koji Vam omogućava da se optimalno pripremite za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva nadležnog za rad. Istovremeno, Priručnik će Vam biti osnovna literatura za dalje obavljanje poslova BZR kod poslodavaca.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 062/808-1745 ili e-mail: edukacija@tehpro.rs.

prirucnik
tehpro_knjiga_zakon_bzr
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarom i priručnikom za polaganje stručnog ispita

grupa autora, 2007. godine, broj strana 300, tiraž 1000 primeraka.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu sa komentarom i priručnikom za polaganje stručnog ispita
Cena: RasprodatoRasprodato
tehpro_knjiga_praktikum
Praktikum za procenu i upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini

grupa autora, 2007. godina, broj strana 168, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga je koncipirana kao praktični vodič za provođenje postupka procene rizika i izradu akta o proceni rizika. Na jednostavan način, sa nizom praktičnih primera, objašnjen je celokupan proces procene rizika, od pokretanja postupka odlukom poslodavca do verifikacije samog Akta. Licima sa položenim stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova BZR koji imaju iskustva u vođenju projekata, omogućava da samostalno, u ulozi stručnog lica, rukovode procenom rizika za svog poslodavca
Cena: 1.950,00 rsdKupi
tehpro_knjiga_prirucnik
Bezbednost i zdravlje na radu – priručnik za pripremu stručnog ispita

grupa autora, 2008. godina, broj strana 387, tiraž 1000 primeraka.

U knjizi je sistematizovana i na pristupačan način, udžbenički, obrađena sva literatura za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR. Priručnik u potpunosti prati i pokriva Program za polaganje ovog ispita i po njemu je do sada preko 1000 kandidata položilo stručni ispit. Dopunjeno izdanje.
Cena: 3.030,00 rsdKupi
tehpro_knjiga_vodic
Praktični vodič za izbor, nabavku i upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

grupa autora, 2009. godina, broj strana 187, tiraž 1000 primeraka.

Knjiga prati evropsku i nacionalnu regulativu u vezi sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. U pravom smislu predstavlja praktični vodič koji omogućava svim učesnicima u procesu određivanja, izbora, nabavke, korišćenja i održavanja SLZ da u potpunosti odgovore svim zakonskim obavezama i zahtevima poslova i radnih mesta u svom radnom prostoru (službe BZNR i služba nabavke). Posebnu vrednost predstavlja kataloški deo u kojem su navedeni važeći evropski i domaći standardi i prikazana većina savremenih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
Cena: 1.950,00 rsdKupi
tehpro_knjiga_sredstva
Sredstva i oprema lične zaštite u tehničkom zakonodavstvu

Dušan Kovačević, Mladen Šukalo, 2009. godina, broj strana 128, tiraž 1000 primeraka.

U procesu usaglašavanja tehničkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU bitan segment predstavlja razumevanje i usvajanje tzv „novog i globalnog pristupa“ koji su u knjizi predstavljeni kroz prikaz evropskog i nacionalnog tehničkog zakonodavstva. Prikazana je procedura ocenjivanja usaglašenosti sredstava lične zaštite (Direktiva 89/686 EEC) i, na primeru zaštitnih rukavica, konkretno razrađen postupak izbora.
Cena: 1.120,00 rsdKupi
Poslodavac
Poslodavac i bezbednost i zdravlje na radu

prim. dr. sci Jelena Paunović-Pfaf, 2010. godina, broj strana 129, tiraž 1000 primeraka.

Autor ove knjige se preko 40 godina bavi praksom BZR u najsloženijim delatnostima. Na pristupačan način navedene su sve obaveze i odgovornosti poslodavaca. U formi kratkih konstatacija, pitanja i odgovora, poslodavcima i licima koja se na bilo koji način bave problemima zaštite ljudi u procesima rada složena problematika bezbednosti i zdravlja na radu je učinjena jednostavnom i prepoznatljivom.
Cena: 1.120,00 rsdKupi
tehpro_knjiga_preventiva
Preventiva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

grupa autora, 2010. godina, broj strana 303, tiraž 1000 primeraka.

Najsloženiji poduhvat u ediciji TEHPRO. Četrnaest autora, eksperata za pojedine oblasti je razradio osnove preventive u procesu projektovanja, izrade, korišćenja i održavanja sredstava za rad i sve druge preventivne mere: organizacione, vaspitno obrazovne, ergonomske, pravne, socijalne, i dr. Knjiga predstavlja i kritički osvrt na stanje primenjenosti opštih mere prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u našem društvu i evidentnu zapostavljenost ove oblasti izvan radnog prostora poslodavaca.
Cena: 3.150,00 rsdKupi
tehpro_knjiga_zakon
Zakon o zaštiti od požara sa komentarom

grupa autora, 2010. godina, Zoran Šukalo, Radivoj Rajaković, Mladen Šukalo

Autori su učinili napor da čitaocima približe novi Zakon o zaštiti od požara sa stručnim komentarom pravnika koji poseduje i praktična iskustva u ovoj oblasti.
Cena: 1.300,00 rsdKupi
Navedene cene su sa uračunatim PDV-om i troškovima poštarine.

Kontakt osoba Jovana Jovanović tel: 011/2580-911; 011/2580-785; 062/808-1745; e-mail. edukacija@tehpro.rs